Загальні положення

Автоматизована система “АРГУС-НПФ” (свідоцтво №12898 від 26.04.2005г. про реєстрацію права на твір) призначена для ведення персоніфікованого обліку учасників недержавного пенсійного фонду і повністю забезпечує провадження діяльності з адміністрування фондів.

АС “АРГУС-НПФ” розроблена згідно з вимогами законодавства та нормативніх актів:

 • Закона України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»;
 • Закона України «Про недержавне пенсійне забезпечення»;
 • Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг в Україні, затвердженого Указом Президента України від 4 квітня 2003 року №292/2003;
 • Положення про провадження діяльності з адміністрування недержавного пенсійного фонду, затвердженого Розпорядженням Держфінпослуг України від 30.07.2004 №1660;
 • Положення про подання адміністратором недержавного пенсійного фонду звітності з недержавного пенсійного забезпечення, затвердженого Розпорядженням Держфінпослуг України від 22.06.2004 №1100;
 • Вимог до технічного забезпечення та інформаційних систем для ведення персоніфікованого обліку учасників недержавного пенсійного фонду, затвердженого Розпорядженням Держфінпослуг України від 22.06.2004 №1101
 • та інших чинних нормативно-правових актів, які регламентують відносини, що виникають у сфері здійснення діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів.

В основу АС “АРГУС-НПФ” закладені промислові рішення, що широко застосовуються у світовій практиці побудови інформаційних систем подібного класу, такі як:

 • використання промислової СУБД Oracle та ОС Windows;
 • використання багаторівневої архітектури «клієнт – сервер»;
 • комплексний підхід до проблеми забезпечення захисту інформації;
 • надійність збереження і вірогідність інформації;
 • відкритість і настроюваність;
 • можливість масштабування в широких межах.

Архітектура системи

В основу архітектури АС “АРГУС-НПФ” закладений принцип централізованого збереження і єдиних механізмів обробки і доступу до інформації. Такий підхід забезпечує наступні переваги:

 • АС “АРГУС-НПФ” працює в режимі реального часу; у кожен момент інформація в АС “АРГУС-НПФ” відображає реальний стан справ учасника пенсійного фонду;
 • функції, що можуть виконуватися користувачем, і доступна йому інформація визначаються винятково правами користувача в системі і ніяк не залежать від того, на якому конкретному робочому місці він у даний момент знаходиться;
 • дозволяє уникнути дублювання даних, що підвищує їхню вірогідність і гарантує цілісність, актуальність та несуперечність інформації, що обробляється;
 • дозволяє одноманітно реалізовувати різні, на перший погляд, операції з ведення персоніфікованого обліку;
 • полегшує процес нарощування функціональності системи.

Побудова АС “АРГУС-НПФ” дозволяє працювати як за дворівневою та трьохрівневою архітектурою (робочі місця – сервер додатків – сервер бази даних). При цьому основне навантаження з обробки інформації відбувається на серверах бази даних і додатків. Масштабіювання системи здійснюється, головним чином, шляхом нарощування потужності серверів. Робота з віддалених робочих місць по виділених чи комутованих лініях нічим принципово не відрізняється від роботи локальних користувачів, що вирішує проблему підключення і підтримки віддалених робочих місць, забезпечує можливість їх роботи з використанням єдиної централізованої бази даних у реальному масштабі часу.

Система забезпечує одночасне обслуговування необмеженої кількості недержавних пенсійних Фондів.
Вся оброблена оперативна інформація та історія змін залишків в облікових картках, облікових журналах, на індивідуальних пенсійних рахунках зберігається в архівах, глибина яких у принципі не обмежена, однак існують механізми, що дозволяють настроювати терміни збереження некритичної інформації. Інформація, поміщена в архіви, залишається доступною для перегляду, формування звітів і різних вибірок штатними засобами системи.
Інтерфейс системи реалізований засобами Delphi 7 з використанням стандартних компонент, а також продуктів третіх фірм (FastReport 3.0 та Direct Oracle Access version 4.0) і являє собою багаторівневе меню, з якого викликаються екранні форми та формуються звіти. Набір пунктів меню, доступних користувачу в кожен момент часу, визначається його правами в системі і її поточним станом.
За рахунок використання пропонованих нами рішень (багаторівнева архітектура, виконання найбільш критичних операцій на серверах бази даних і додатків) удається мінімізувати технічні вимоги до робочих місць, практично не виникає проблем з локалізацією, роботи з адміністрування і підтримки в актуальному стані робочих місць зведені до мінімуму.

Захист інформації

АС “АРГУС-НПФ” забезпечує високий рівень інформаційної безпеки за рахунок створення захищеного середовища обробки інформації на декількох рівнях.
Використання в якості базових програмних засобів операційної системи Windows та СУБД Oracle, що задовольняють загальновизнаному у світі рівню безпеки та забезпечують авторизований доступ до інформації в БД та програм окремо на читання, поповнення, модифікацію та запуск, а також автоматичне ведення протокольних журналів роботи користувачів, полегшило розробникам системи рішення питань захисту інформації на рівні бази даних і операційної системи, резервного копіювання і відновлення після збоїв, оскільки всі ці операції гарантовано забезпечуються базовими програмними засобами.
На рівні прикладного програмного забезпечення АС “АРГУС-НПФ” реалізовані підсистеми:

 • розмежування доступу до інформації і керування правами користувачів, що є логічним продовженням механізмів СУБД Oracle і забезпечує надання кожному користувачу строго регламентованого набору повноважень як на виконання тих чи інших операцій, так і на доступ до відповідної частини інформації БД;
 • внутрішнього аудита, що протоколює всі зміни в таблицях системи.

Захист цілісності електронних документів у процесі їхньої обробки забезпечується використанням Програмного засобу криптографічного захисту інформації «Грифон-Б» (експертний висновок ДСТСЗІ СБУ № 18/2/1-89 від 10 січня 2004 р.), розробленого фахівцями ТОВ СНВФ «АРГУС» (Ліцензія ДСТСЗІ СБУ АА № 779038 від 02.08.2004 на розробку, виробництво, використання, експлуатацію, ввезення, вивезення та торгівлю програмними засобами КЗІ та криптосистемами з наданням права провадження робіт у галузі криптографічного захисту конфіденційної інформації).

Функціональний склад системи

АС «АРГУС-НПФ» забезпечує можливість:

 • виконання всіх функцій з адміністрування НПФ, передбачених чинним законодавством та нормативно-правовими актами, що регулюють діяльність НПФ, і передбачає персоніфікований облік учасників фонду, що складається з облікових карток:
  • відкриття, ведення і закриття облікових карток недержавних пенсійних фондів, адміністратора, зберігачів фондів, осіб, що здійснюють управління активами фондів, осіб, які надають агентські послуги, учасників фондів, договорів про виплату пенсій, заяв про визначення пенсійного віку та виду пенсійної виплати, вкладників фондів (юридичних та фізичних осіб) із збереженням всієї необхідної інформації згідно з Положенням про провадження діяльності з адміністрування недержавного пенсійного фонду, затвердженого Розпорядженням Держфінпослуг України від 30.07.2004 №1660;
 • облік документів, що є підставою для формування і внесення змін у систему персоніфікованого обліку;
 • ведення облікових журналів, що входять у систему ведення персоніфікованого обліку (журнали обліку вхідних та вихідних документів та обліку всіх виконуваних операцій);
 • відкриття, ведення і закриття індивідуальних пенсійних рахунків всіх учасників фонду в порядку, визначеному Законом України “Про недержавне пенсійне забезпечення”, інформація про які обов’язково містить номер індивідуального пенсійного рахунку; прізвище, ім’я та по батькові учасника фонду; номер (код) облікової картки учасника фонду; дату відкриття індивідуального пенсійного рахунку; загальну суму пенсійних коштів учасника фонду на початок облікового періоду; інформацію про рух коштів за індивідуальними пенсійними рахунками (оборот за рахунком) протягом облікового періоду; загальну сума пенсійних коштів учасника фонду на кінець облікового періоду; дата та підстава закриття індивідуального пенсійного рахунку; крім того може зберігатись додаткова інформація при виконанні відповідних настроювань згідно з внутрішніми положеннями адміністратора НПФ;
 • формування, зберігання та облік архіву документів, на підставі яких сформована система персоніфікованого обліку, а також документів, які стали підставою для внесення змін до неї, документів, які були створені в результаті обробки даних системи персоніфікованого обліку та повинні міститися в адміністратора;
 • оперативний пошук документів та інформації в архіві, який створюється; обслуговування запитів користувачів та надання необхідної інформації у зручному для сприйняття вигляді;
 • облік інформації про надходження пенсійних внесків на індивідуальні пенсійні рахунки учасників фонду;
  • здійснення розподілу пенсійного внеску, виплаченого на користь декількох учасників фонду, за індивідуальними пенсійними рахунками таких учасників;
  • облік та розподіл інвестиційного прибутку (збитку) в залежності від інвестиційного портфеля;
  • видача учасникам фонду виписок за їх індивідуальними пенсійними рахунками, а також іншої інформації, передбаченої чинним законодавством;
  • переведення пенсійних коштів учасника фонду та всієї необхідної супроводжувальної інформації в інший фонд, банківську установу чи страхову організацію у випадках, передбачених чинним законодавством України.
  • розрахунок сум пенсійних виплат та податку на доходи фізичних осіб з пенсійних виплат;
 • передача системи персоніфікованого обліку іншому адміністратору;
 • укладання пенсійних контрактів від імені пенсійного фонду та роздруковування документів для учасника (бланк пенсійного контракту, виписка зі Статуту, пам’ятка, обрана пенсійна схема);
 • ведення реєстру осіб, що надають агентські послуги відповідно до Закону «Про недержавне пенсійне забезпечення»;
 • ведение реестра лиц, предоставляющих агентские услуги, в соответствии с Законом «О негосударственном пенсионном обеспечении»;
 • забезпечення проведення аудиторських перевірок діяльності недержавного пенсійного фонду;
 • підготовка даних для ведення бухгалтерського і податкового обліку недержавного пенсійного фонду;
 • розрахунок чистої вартості активів фонду і чистої вартості одиниці пенсійних внесків, обчислення й облік прибутку (збитків) пенсійного фонду і розподіл її між учасниками пенсійного фонду;
 • прогнозування, планування і моніторинг пенсійних внесків і пенсійних виплат.
 • обміну інформацією з іншими суб’єктами недержавного програмного забезпечення (компаніями з управління активами, зберігачами, вкладниками НПФ, банками) через контрольований інтерфейс для імпорту (експорту) даних;
 • експорту інформації у форматі, визначеному Держфінпослуг, при формуванні інформації, яка подається до Держфінпослуг відповідно до законодавства;
 • формування та роздруковування всіх форм звітності, передбачених чинним законодавством та нормативно-правовими актами, що регулюють діяльність НПФ, а також інших документів, що розробляються на вимогу користувачів;
 • зберігання та ведення нормативно-довідкової інформації;
 • нарощування функціональних характеристик, адаптації у разі змін нормативно-правової бази щодо персоніфікованого обліку, додавання нових функціональних модулів до програмного забезпечення без зміни структури програмного забезпечення;

Адміністрування системи

Функції адміністрування можна узагальнить наступним чином:

 • Системне адміністрування:
  • реєстрація користувачів в операційній системі, надання їм привілеїв, настроювання оточення;
  • налаштування сервисів ОС (друк, конфігурація мережі, передача файлів, мережеві диски, віддалений доступ та інш.);
  • резервне копіювання файлових систем і бази даних з метою забезпечення збереження інформації і мінімізації часу відновлення працездатності системи після збоїв устаткування (детально технологія резервування розробляється спільно фахівцями адміністратора НПФ і СНВФ «АРГУС» на етапі підготовки до запуску системи в штатну експлуатацію);
 • Адміністрування АС «АРГУС-НПФ»:
  • реєстрація та керування правами користувачів Системи;
  • налаштування підсистем;
  • складання запитів і одержання вибірок, формування яких штатними засобами Системи не передбачено;
  • встановлення надісланих розробником змін ПЗ та контроль цілісності Системи;
  • контроль журналів аудита Системи;
  • навчання користувачів.

Автоматизована система «СтраховикЪ»

Загальні положення

Автоматизована система «СтраховикЪ» створена для ведення персоніфікованого (індивідуального) обліку договорів страхування життя.
Система розроблена відповідно до вимог таких нормативних актів:

 • Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»;
 • Закону України «Про страхування»;
 • Інших чинних нормативно-правових актів, що регламентують відносини в сфері здійснення страхової діяльності.

В основі АС «СтраховикЪ» є промислові рішення, які застосовуються у світовій практиці побудови інформаційних систем подібного класу, а саме:

 • використання промислової СУБД Oracle та ОС Windows або RedHat Enterprise Linux;
 • реалізація інтерфейсу системи засобами Delphi 7 з використанням стандартних компонент;/li>
 • використання багаторівневої архітектури «клієнт-сервер»;
 • комплексний підхід до питання забезпечення захисту інформації;
 • надійність зберігання та достовірність інформації;
 • відкритість та зручні налаштування Системи;
 • можливість масштабування Системи у разі необхідності.

Архітектура системи

В основу архітектури АС «СтраховикЪ» закладені принципи централізованого зберігання та єдиних механізмів обробки і доступу до інформації. Такий підхід забезпечує наступні переваги:

 • АС «СтраховикЪ» працює в режимі реального часу: в кожен момент інформація в АС «СтраховикЪ» відображає реальний стан договорів страхування життя;
 • функції, які можуть виконуватися користувачем, та доступна йому інформація визначаються виключно правами користувача в Системі та не залежать від того, на якому конкретному робочому місці він зараз перебуває;
 • виключається дублювання даних, що забезпечує їх достовірність і гарантує цілісність;
 • забезпечена можливість однакової реалізації різних, на перший погляд, операцій з ведення персоніфікованого обліку;
 • полегшується процес нарощування функціональності Системи.

АС «СтраховикЪ» дозволяє працювати як з дворівневої архітектурою «клієнт-сервер», так і з трирівневої архітектурою «робочі місця – сервер додатків – сервер бази даних» (в разі роботи з ОС Windows 2003) з використанням СУБД Oracle9i.

Функціональний склад системи

АС «СтраховикЪ» виконує наступні операції, які необхідні для функціонування страхових компаній, що здійснюють страхування життя:

 • відкриття, ведення та закриття договорів страхування життя (реєстр договорів);
 • відкриття, ведення та закриття облікових карток:
  • страхової компанії;
  • страхувальників;
  • застрахованих осіб;
  • вигодонабувачів
 • ведення журналів обліку вхідних і вихідних документів та всіх виконуваних операцій;
 • ведення обліку операцій надходжень і виплат;
 • формування та друк всіх форм звітності, передбачених чинним законодавством та нормативно-правовими актами, що регулюють діяльність страхових компаній, а також інших документів за запитом користувачів;
 • зберігання та внесення нормативно-довідкової інформації.

Захист інформації

 • високий рівень інформаційної безпеки забезпечується за рахунок створення захищеного середовища на декількох рівнях:
  • на рівні базових програмних засобів (ОС Windows 2003 / RedHat Enterprise Linux та реляційна СУБД Oracle) забезпечені авторизований доступ до інформації в БД, автоматичне ведення протокольних журналів, резервне копіювання та відновлення після збоїв;
  • на рівні прикладного програмного забезпечення АС «СтраховикЪ» – реалізовані підсистеми розмежування доступу до інформації та управління правами користувачів, які є логічним продовженням механізмів СУБД Oracle, і внутрішнього аудиту, який веде протокол всіх змін в таблицях Системи;
  • захист цілісності електронних документів в процесі їх обробки забезпечується використанням Програмних засобів криптозахисту інформації «Грифон-Б» (експертний висновок ДСТСЗІ СБУ N18/2/1-89 від 10.01.2004г., свідоцтво №9871 від 26.04.2004г. про реєстрацію авторського права), розробленого фахівцями СНВФ «АРГУС» (Ліцензія ДСТСЗІ СБУ АА № 779038 від 02.08.2004 на виконання робіт у галузі криптографічного захисту конфіденційної інформації).

Система обліку споживачів і наданих послуг для теплопостачальної компанії (ТЕЦ).

АС «АРГУС-HES» забезпечує облік споживачів та показань приладів обліку, а також проводить розрахунок вартості наданих послуг ТЕЦ.

 • Система працює в режимі реального часу: в кожен момент відображається найактуальніша інформація яка надійшла від споживачів;
 • функції, які можуть виконуватися користувачем, та доступна йому інформація визначаються виключно правами користувача в Системі які не залежать від того, на якому конкретному робочому місці він зараз перебуває;
 • виключено дублювання даних, що забезпечує їх достовірність та гарантує цілісність;
 • забезпечена можливість однакової реалізації різних, на перший погляд, операцій з ведення персоніфікованого обліку;
 • полегшується процес нарощування функціональності Системи.

В рамках даного проекту засобами Oracle APEX був реалізований сучасний web-інтерфейс для роботи користувачів.

Інтеграція яка була проведена з бухгалтерськими автоматизованими системами дозволила оптимізувати процес підготовки рахунків, актів та інших оперативних документів необхідних для роботи компанії.

База даних платіжної системи «CoPayCo»

База даних для роботи електронної платіжної системи «CoPayCo» є ядром платіжної системи що забезпечує роботу всього програмного комплексу.

Електронна платіжна система CoPAYCo створена для обслуговування великої кількості користувачів, для здійснення швидких та зручних платежів масового призначення (оплата послуг зв’язку, поповнення рахунків мобільних операторів, ЖКГ та інших послуг) як в он-лайн, так і офф-лайн секторах, з використанням мережі Інтернет.

При проектуванні та розробці БД застосовувалися промислові рішення, які широко застосовуються у світовій практиці побудови інформаційних систем подібного класу, такі як:

 • використання промислової СУБД Oracle Enterprise Edition;
 • використання SOAP протоколу для реалізації взаємодії між web-сервером та ядром Системи;
 • комплексний підхід до проблеми забезпечення захисту інформації;
 • надійність зберігання та достовірність інформації;
 • відкритість та зручність налаштування Системи;
 • можливість масштабування відповідно потребам.

Розроблена система має більш ніж широкі функції:

 • Ведення персональних мультивалютних гаманців клієнтів;
 • Емісія та здійснення платежів з використанням електронних грошей;
 • Робота з передплаченими ваучерами;
 • Модуль взаємодії з платіжними системами (Visa, MasterCard, НСМЕП);
 • Модуль кредитування між власниками електронних гаманців;
 • Модуль взаємодії з банками;
 • Модуль керування торговцями та партнерами;
 • Біллінгова система яка забезпечує гнучку роботу з комісіями;
 • Модуль управління лімітами;
 • Аналітичний модуль;
 • Розсилка e-mail- та sms-повідомлень;
 • Керування користувачами Системи.

Програмний модуль «Клуб»

ПМ «Клуб» розроблений як частина програмно-апаратного комплексу для маркетингово-інвестиційної компанії «НМТ Груп», яка створила мультибрендову програму лояльності – Кліентінгову систему «Бон-карта»™.

Програмне забезпечення створене фахівцями ТОВ СНВФ «АРГУС» призначене для обслуговування смарт-карток системи «Бон-карта»™ з використання POS-терміналів VeriFone.

Бонусна картка – це пластикова картка з вбудованим мікрокомп’ютером (чіпом), в пам’яті якого зберігається інформація про грошові кошти. Картка є носієм платіжних інструментів – електронного чека та гаманця, за допомогою яких здійснюються готівкові та безготівкові платіжні операції.

Операційна система чіпа також передбачає можливість підключення додаткових інструментів (бонусних, клубних, соціальних, страхових та інш.). Таким чином, бон-карта може одночасно бути банківською, платіжною, бонусною, дисконтною, паливною, страховою карткою.

«Бон-карта»™ була створена на базі смарт-карток НСМЕП, емітованих Банком-партнером Кліентінгової системи. Національна система масових електронних платежів (НСМЕП) була створена за ініціативою Національного банку України з метою впровадження дешевої, надійно захищеної, автоматизованої системи безготівкових розрахунків.

Основними функціями ПМ «Клуб» є:

 • нарахування бонусів за здійснення покупок;
 • оплата бонусами за товари та послуги;
 • розрахунок дисконту в залежності від категорії власника бонусної картки;
 • зміна статусу бонусної картки;
 • перегляд та ведення журналу операцій;
 • отримання довідки про залишок бонусів на карті;
 • трансфер (передача даних про транзакції в процесинговий центр системи).