Загальні відомості

Автоматизована Банківська Система «БІС ГРАНТ» (АБС «БІС ГРАНТ») є інтегрованою системою, призначеною для забезпечення повного технологічного циклу сучасного українського комерційного банку.

В основу архітектури Системи закладений принцип централізованого збереження і єдиних механізмів обробки і доступу до інформації. Такий підхід забезпечує наступні переваги:

 • Система працює в режимі реального часу; у кожний момент інформація в Системі відображає реальний стан справ банку.
 • функції, що можуть виконуватися користувачем, і доступна йому інформація обумовлюються винятково правами користувача в Системі і ніяк не залежать від того, на якому конкретному робочому місці він у даний момент знаходиться.

централізоване збереження і єдність механізмів обробки інформації дозволяють уникнути дублювання даних, що підвищує їх вірогідність і гарантує цілісність; одноманітно реалізовувати різні, на перший погляд, банківські операції; полегшити процес нарощування функціональності Системи.

АБС «БІС ГРАНТ» побудована за трирівневою архітектурою: робочі місця – сервер додатків – сервер бази даних. При цьому на робочі місця покладаються тільки функції відображення і введення, а обробка інформації відбувається на серверах бази даних і додатків.

Масштабування Системи здійснюється, головним чином, шляхом нарощування потужності серверів і ніяк не торкається робочих місць. Робота з віддалених робочих місць по виділених чи комутованих лініях нічим принципово не відрізняється від роботи локальних користувачів, що вирішує проблему підключення і супроводження відокремлених безбалансових підрозділів банку, забезпечує можливість роботи ТВБВ з використанням єдиної централізованої бази даних у реальному масштабі часу. При цьому всі операції, виконані в кожному з підрозділів, відображаються в єдиному балансі банку. У той же час, існує можливість надання інформації, як про проведені операції, так і про залишки на рахунках у розрізі підрозділів, за якими вони закріплені.

Для роботи безбалансових відділень, незалежно від їхньої кількості, потрібно тільки одна установка Системи в центральному офісі банку.

АБС «БІС ГРАНТ» постійно розвивається, розширюється її функціональність. Внесення в Систему доробок, пов’язаних зі зміною нормативної і законодавчої бази, зокрема:

 • зміною правил бухгалтерського й аналітичного обліку;
 • зміною в правилах роботи і форматах даних СЕП НБУ;
 • появою нових нормативних актів, що відносяться до питань, розв’язуваних за допомогою Системи

здійснюється в рамках стандартного супроводження. Доробка проводиться до вступу в силу нормативних актів.

Крім доробок Системи, пов’язаних зі змінами нормативної і законодавчої бази, щорічно випускається не менш чотирьох релізів Системи, розроблювальних з урахуванням:

 • результатів вивчення потреб українських банків;
 • рішень щорічного семінару асоціації користувачів «БІС ГРАНТ»;
 • побажань і заявок клієнтів, що надходять у службу супроводження.

Функціональний склад системи

В АБС «БІС ГРАНТ» реалізована більшість операцій, необхідних для функціонування українського комерційного банку:

 • Ведення Головної книги:
 • єдиний масив клієнтів банку, ведення історії параметрів клієнтів;
 • єдиний масив аналітичних мультивалютних рахунків, можливість настроювання набору необхідних параметрів рахунка і припустимих значень цих параметрів, збереження історії параметрів рахунків, ведення архіву залишків і оборотів по рахунках;
 • обробка платіжних (оперативних) документів, включаючи контроль повноти і правильності заповнення реквізитів документів; настроюваний механізм маршрутизації і візування; механізм підтримки групових проводок;
 • Розрахунково-касове обслуговування клієнтів (юридичних і фізичних осіб), автоматична генерація проводок оплати послуг банку (комісії) при введенні клієнтських платежів, настроювання стандартних і індивідуальних тарифів і алгоритмів розрахунку сум комісії банку;
 • Ведення кредитних і депозитних договорів з фізичними і юридичними особами, а також міжбанківських кредитів, овердрафта і договорів кредитної лінії, можливість додавання нових типів договорів і параметрів до існуючих типів без модифікації програмних модулів; ведення історії операцій за договором; автоматичне відображення на позабалансових рахунках зобов’язань по договорах овердрафта і кредитної лінії; можливість ведення довільної кількості договорів забезпечення кредиту («Застава», «Гарантія»); можливість укладання договорів на стандартних умовах з автоматичним відкриттям усіх необхідних рахунків і друком тексту договору за заданим зразком;
 • Автоматичний розрахунок і відображення в балансі відсотків за усіма видами договорів, підтримка різних алгоритмів розрахунку, календарів нарахування і сплати відсотків за кожним договором з автоматичним контролем термінів погашення заборгованості; можливість настроювання схем і термінів виконання бухгалтерських проводок відповідно до прийнятої в банку технології; автоматичне зарахування відсотків за заданою схемою (на поточні чи картрахунки); можливість нарахування відсотків у гривні по споживчих кредитах у валюті;
 • Касові операції, можливість автоматичного обліку надходжень/витрат по касі в режимі реального часу і формування необхідних касових документів у розрізі виконавців; обліку операцій у вечірній касі, автоматичного обліку операцій інкасації; приймання/видачі цінностей, підтримки кас ТВБВ, обмінних пунктів та ін.;
 • Обслуговування фізичних осіб без відкриття рахунків (приймання комунальних платежів, оплати за товари і послуги, приймання і видача грошових переказів у національній і іноземній валюті);
 • Операції з цінними паперами (розрахунок амортизації дисконту/премії, щомісячний розрахунок резерву під операції з цінними паперами та ін.);
 • Валютні операції (операції з готівковою валютою; обслуговування клієнтів, у т.ч. клієнтів філій, за торговими валютними операціями; контроль експортно-імпортних контрактів; операції на міжбанківському валютному ринку; ведення валютних коррахунків; взаємодія із системою S.W.I.F.T.; контроль валютної позиції);
 • Формування вихідних документів і звітності (НБУ, ДПА та ін.);
 • Фінансовий моніторинг відповідно до вимог Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом”, нормативних документів ДФМ і НБУ (автоматичний відбір операцій, що підлягають фінансовому моніторингу; ведення реєстру операцій, що підлягають фінансовому моніторингу; інформаційний обмін з уповноваженим органом; формування вихідних документів);
 • Взаємодія з платіжними системами:
 • інтерфейс із системою електронних міжбанківських розрахунків НБУ (СЕП НБУ і СТП);
 • інтерфейс із системами обслуговування пластикових карт;
 • підсистема міжбанківських валютних переказів «Анелік»;
 • Внутрішня бухгалтерія банку (облік основних засобів і товарно-матеріальних цінностей; кадри і заробітна плата; облік кредиторської і дебіторської заборгованості; податковий облік);

Сервісні функції Системи (ведення нормативно-довідкової інформації; внутрішній аудит; розмежування доступу до інформації і керування правами користувачів; автоматизоване розсилання, установка і контроль змін).

Відкритість Системи та можливості до розширення її функціональності

Враховуючи те, що кожний банк має свою специфіку у вигляді характерного для нього набору операцій, форм вихідних документів і технологічних ланцюжків обробки інформації, а також може використовувати різні додатки, що автоматизують його діяльність: аналітичні, депозитарні, інтерфейси з різними платіжними системами й ін., Система зроблена відкритою та з можливостями налаштування, що забезпечує просте і зручне підключення зовнішніх додатків.

Завдяки відкритості архітектури Системи і наявності вбудованих механізмів опису технологічного процесу, існує можливість гнучкого керування технологією обробки інформації з урахуванням специфіки кожного банку, додаткового розширення функціональності Системи, включаючи:

 • створення шаблонів договорів, рахунків і операцій;
 • настроювання маршрутів візування документів;
 • створення періодично виконуваних користувальницьких процесів;
 • настроювання меню;
 • створення і підключення вихідних документів і файлів внутрішньої звітності.

Надійність та захист інформації

АБС «БІС ГРАНТ» забезпечує високий рівень інформаційної безпеки банку за рахунок створення захищеного середовища обробки інформації на декількох рівнях. Використання в якості базових програмних засобів багатозадачної високонадійної операційної системи Linux і реляційної СУБД Oracle, що задовольняють загальновизнаному у світі рівню безпеки, полегшило розробникам Системи вирішення питань захисту інформації на рівні бази даних і операційної системи, резервного копіювання і відновлення після збоїв, оскільки всі ці операції гарантовано забезпечуються базовими програмними засобами.

На рівні прикладного програмного забезпечення АБС «БІС ГРАНТ» реалізовані підсистеми:

 • розмежування доступу до інформації і керування правами користувачів, що є логічним продовженням механізмів СУБД Oracle і забезпечує надання кожному користувачу строго регламентованого набору повноважень як на виконання тих чи інших операцій, так і на доступ до відповідної частини інформації БД. Завдяки своїй відкритості, підсистема розмежування доступу дозволяє також інтегрувати керування правами доступу до зовнішніх стосовно АБС “БІС ГРАНТ” додатків;
 • внутрішнього аудита, що протоколює всі зміни в таблицях Системи.

Захист цілісності електронних документів у процесі їхньої обробки забезпечується накладенням на них ЕЦП. Система дозволяє формувати/зберігати довільну кількість ЕЦП для кожного документа і настроїти різні необхідні набори підписів для різних видів документів.

Підтримка інфраструктури банку

АБС «БІС ГРАНТ» підтримує роботу багатофілійного банку з довільною кількістю філій, включаючи:

 • формування зведеної звітності в необхідних розрізах;
 • контроль фінансових операцій філій;
 • керування консолідованим кореспондентським рахунком (з використанням або без ВПС «ГРАНТ»).

Інсталяція Системи провадиться на кожній філії, а обмін інформацією між філіями і головним банком може здійснюватися як з використанням корпоративної обчислювальної мережі, так і шляхом обміну файлами в режимі off-line.

Для роботи безбалансових відділень, незалежно від їхньої кількості, потрібно тільки одна установка Системи в центральному офісі банку.

Впровадження та супровід

Розроблена СНВФ «АРГУС» методика встановлення та запуску АБС «БІС ГРАНТ» пройшла багаторазову перевірку при виконанні компанією договорів з постачання Системи та довела свою надійність.

Встановлення та запуск Системи у Замовника передбачають поетапне виконання таких робіт:

 • попереднє (передпроектне) обстеження, яке проводиться спільно з представниками Замовника та допомогаэ визначити: особливості банківської технології, стану апаратних засобів, топології корпоративної обчислювальної мережі; складання списку необхідного устаткування та базових програмних засобів (СНВФ «АРГУС» є офіційним партнером корпорації Oracle і може забезпечити постачання продуктів Oracle, а також інсталяцію базових програмних засобів у Замовника). При необхідності проводяться роботи з адаптації, модифікації та розширенню функціональних можливостей АБС «БІС ГРАНТ» відповідно до вимог Замовника;
 • попередня установка Системи на технологічному сервері Замовника;
 • навчання персоналу;
 • адаптація та тестування Системи (розробка спільно з фахівцями Замовника технології перенесення даних, виконання робіт по перенесенню даних, налаштування усіх підсистем АБС «БІС ГРАНТ» відповідно до прийнятої в банку технології, опрацювання технології виконання процедур резервного копіювання та відновлення інформації, проведення дослідної експлуатації Системи);
 • переведення Системи в штатну експлуатацію (за бажанням Замовника експлуатація Системи перші 3-7 днів може відбуватись при безпосередньому контролю фахівців СНВФ «АРГУС»).

Супровід Системи передбачає:

 • Надання інформації про зміни, що вносяться до Системи, та її розвиток;
 • Передача Замовнику нових програмних модулів Системи;
 • Внесення до Системи доопрацювань, пов’язаних зі зміною нормативної та законодавчої бази, зокрема:
  • зміною правил бухгалтерського та аналітичного обліку;
  • зміною в правилах роботи і форматах даних СЕП НБУ;
  • появою нових нормативних актів державних органів, що відносяться до питань, які вирішуються за допомогою Системи.
 • Доопрацюваня Системи які пов’язани з експлуатаційними та методологічними особливостями проведення банківських операцій Замовником, у випадку якщо ці доопрацювання не приводять до зміни базових функцій і принципів побудови Системи, а також не суперечат чинному законодавству і можуть бути включені в стандартну поставку Системи. Ці доопрацювання виконуються на умовах, що додатково узгоджені з Замовником;
 • Надання Замовнику технічної документації з описом нових функціональних можливостей та змін у програмних модулях Системи, та правил їх експлуатації;
 • Усунення виявлених помилок в Системі;
 • Консультації гарячої лінії;
 • Усунення аварійних ситуацій протягом 24 годин з моменту дзвінка від служби Замовника в службу супроводу Виконавця.

Також можливе створення додаткових підсистем за технічним завданням Замовника.